Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die aan Transportheren een opdracht geeft; Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Transportheren

Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Louter en alleen deze algemene voorwaarden
zijn, dus met
uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook,
integraal van toepassing op
alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor
zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is
vrijblijvend, en kan te
allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door
opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van
opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van
de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van opdrachtnemer voor
akkoord is ondertekend door opdrachtgever en deze acceptatie door opdrachtnemer
is ontvangen. Indien partijen een

voorschotbetaling zijn overeengekomen zal
de uitvoering van
de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van
het overeengekomen voorschotbedrag.

3.2 In een offerte of op de website wordt
het standaard
uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen,
vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.

3.3 De totstandkoming van een overeenkomst
van opdracht kan
eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het
begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer voor
opdrachtgever.

3.4 Tussentijdse veranderingen in de
opdracht, voorgesteld
door opdrachtgever, kunnen slechts dan door opdrachtnemer worden aanvaard,
indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit een door
beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele
financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.

Artikel 4: Contractduur

4.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden een
termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit
nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die
termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te
laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2
en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.

5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle
gegevens, bescheiden
en/of welke materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door
opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan
opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de
juistheid, volledigheid,
betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van
diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer
verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan
opdrachtnemer
kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de
opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens ingeval
het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer
noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die
de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht
voorafgaand
toestemming te vragen aan opdrachtgever.

6.2 Ingeval door opdrachtnemer derden zijn
ingeschakeld ter
uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan dezen
dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer
zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van
opdracht

7.1 De overeenkomst van opdracht kan door
beide partijen
tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand(3 a 4 weken). Opgezegd dient te worden tegen de eerste
van een
maand.

7.2 Ingeval een overeenkomst van opdracht
wordt beëindigd
door opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het
moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na
factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.

7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde
ontstane
liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is
opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over
het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan
ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Ingeval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van twee weken voordat de overeengekomen opdracht
zou gaan starten, wordt er tweehonderdvijftig euro aan annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8: Betaling en incasso

8.1 De betaling dient contant te gebeuren direct aan het
einde van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Wij behouden
ons het recht 10 % meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de
dag van de verhuizing niet contant betaald.

8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is
afgesproken dat de
betaling door opdrachtgever ook per factuur mag betaald worden, dan dient dit
te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op
de factuur.

8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan
de in het vorige
lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege
in verzuim.

8.4 Indien opdrachtgever jegens
opdrachtnemer in verzuim is
in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De
eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op
opdrachtgever.

8.5 Opdrachtgever is bovendien de
wettelijke rente
verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft van opdrachtgever
gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het
moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben
plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de
omstandigheden op en om
de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor
de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te
vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt
gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te
voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

9.2 De opdrachtgever dient zelf
vergunningen en ontheffingen
voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket
en dient meestal 10 dagen van te voren worden aangevraagd). Indien dit niet het
geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op
risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen
voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden
vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor enigerlei
schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het
verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke
materialen.

9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid
jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor
de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.

9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door
bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht
eigen risico van
750,- (zevenhonderdvijftig) euro per schade, indien de schade is veroorzaakt
door
opdrachtnemer.

9.7 De inboedel van de opdrachtgever dient
transportwaardig
verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van te voren
overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient
zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen).
Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van
te voren anders overeengekomen in de opdracht).

9.8 Wij werken uitsluitend met ervaren
verhuizers. Indien
andere dan bij opdrachtnemer medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de
opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of
derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel
die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het
verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

9.9 Enige vertraging kan optreden door het
uitlopen van een
verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde
voertuigen (zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd).
Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd
zijn altijd ten laste van de opdrachtgever. 9.10 In geval van schade dient de
opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en
dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van
de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld.

9.11 Klant mag onder geen beding aan
schuldvergelijk doen.
Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is
ontstaan.
Schade dient achteraf geregeld te worden.

9.12 Schade aan planten, aquariums,
dieren, trapzalen,
antiek en vloeren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer uitgesloten(Indien anders in de opdracht overeengekomen).

9.13 Bij schade dient opdrachtgever ten
alle tijde de
originele bon te sturen. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient
opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.

9.14 Bij takelen is het noodzakelijk dat
wij bij de hijsbalk
kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is ook altijd op eigen risico.
Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de
opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de
verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd
dient te worden. Bij gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.

9.15 Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist,
ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie,
overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging
onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

9.16 Opdrachtnemer biedt de opdrachtgever
de mogelijkheid  om de woning verhuis klaar te maken. Wanneer de
opdrachtgever akkoord geeft om de verhuizing te laten uit voeren, zonder
gebruiker te maken van de mogelijkheid om de woning verhuis klaar te maken gaat
de opdrachtgever akkoord met de risico’s die een verhuizing met zich mee
brengen. Schades aan muren, deuren, deurposten , trappen, vloeren, plafond 
en andere delen waar mogelijk schade kan ontstaan zijn dan op eigen risico van
opdrachtgever.

Artikel 10: Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de
periode waarin
opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een
periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van
opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun
diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van €
5000,- onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 11: Retentierecht

Opdrachtnemer kan het retentierecht
uitoefenen op de verhuizen inboedel,
indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden  van de verhuizing
 niet of niet in zijn geheel voldoet. Opdrachtnemer
kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de
werkzaamheden aanhangig  is bij een Geschillencommissie of bij de rechter.
Transportheren kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever
voldoende zekerheid voor betaling garandeert.
Artikel 12. Opslag

De huur eindigt:

a.      Door opzeggen. Opzegging door huurder geschiedt
uitsluitend schriftelijk ondertekent door opdrachtgever.
b.      In geval huurder een rechtspersoon is:
door faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever
c.      Door ontbinding wegens verzuim van de
opdrachtgever.

Voor het geval dat de huur is geëindigd  en/of
de opdrachtgever in gebreke blijft te
betalen is de  opdrachtnemer gerechtigd
de opdrachtgever toegang tot de opslag te weigeren. Tevens is de opdrachtnemer
gerechtigd om zich toegang te verschaffen tot de gehuurde unit. De
opdrachtnemer
kan de opgeslagen inboedel vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn
pandrecht executeren. Zolang de zaken zich nog in macht van de
opdrachtnemer bevinden
is de opdrachtgever gerechtigd deze zaken op te eisen van de opdrachtnemer,
zulks zonder uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever aan haar
betaalverplichtingen heeft voldaan jegens de opdrachtnemer, met inbegrip van rente
en kosten.

Artikel 13 : Toepasselijk recht forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
zullen alvorens
een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een
overeenstemming te komen.